Tuesday, October 02, 2007

Metodologi Pembentukan Integriti Mutmainah


Metodologi Pembentukan ‘Integriti Mutmainah’: Ke Arah Meningkatkan Identiti Budaya Masyarakat Malaysia dan Indonesia[1]

Jamiah Manap[2], Azimi Hamzah[3], Sidek. Mohd. Noah[4] dan Hasnan Kasan[5]


PENDAHULUAN

Kerapuhan nilai integriti kian berleluasa. Setiap hari masyarakat dihidangkan dengan pelbagai permasalahan jenayah dan tingkah laku. Sejumlah 65, 528 kes jenayah keganasan dan 461, 812 kes jenayah harta benda dilaporkan oleh Polis Diraja Malaysia (2005), dari tahun 2001 hingaa 2004. Daripada jumlah tersebut, 21,859 kes jenayah keganasan dan 156,455 kes jenayah harta benda dilaporkan berlaku pada tahun 2004. Jabatan narkotik pula mencatatkan sejumlah 44,873.6 kilogram rampasan dadah dibuat sepanjang tahun 2001-2004 (Polis Diraja Malaysia, 2005). Akhbar Utusan Malaysia, Berita Harian dan Harian Metro pada 21 April 2005 pula melaporkan permasalahan dadah di kalangan artis, suri rumah, pemandu lori dan peneroka felda, penipuan oleh seorang ahli perniagaan yang juga kerabat diraja, peras ugus oleh seorang pegawai pengukatkuasa, budaya pengotor penjaja makanan, penculikan, pemalsuan rekod kematian penjenayah berbahaya oleh pegawai perubatan, kes ragut oleh dua orang wanita, pembuangan bayi di belakang tandas rumah, gejala sosial di kalangan remaja, perlombongan haram di Hutan Gunung Arong dan jenayah juvana di kalangan pelajar. Pada tarikh yang sama, akhbar Indonesia pula melaporkan adanya kontak sejata di Banda Aceh, kecurian motorsikal di Bogor, kutipan haram di Pelabuhan Tanjung Periuk (Kompas) penjualan wanita dan anak di Sukabumi, korupsi di Subang (Pikiran Rakyat), ancaman bom palsu di Jakarta, pergaduhan antara pelajar universiti di Ambon (The Jakarta Pos) dan penemuan bahan ekstasi di Bogor (Jawa Post). Kesemua ini menunjukkan indikasi keruntuhan identiti bangsa Malaysia dan Indonesia yang asalnya dikenali sebagai bangsa yang santun dan berbudi mulia.Situasi di atas menunjukkan perlunya pengukuhan nilai integriti dalam usaha memartabatkan identiti budaya bangsa yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Integriti yang lemah mengakibatkan berlakunya tsunami dalam organisasi iaitu kerosakan sumber manusia dan material (Jamiah Manap et. al 2005). Justeru pemerkasaan nilai integriti perlu segera dilaksanakan untuk melahirkan modal insan yang terpuji seterusnya memantapkan lagi kegemilangan tamadun ummah. Integriti tercapai apabila tindakan seseorang itu selaras dengan nilai yang dipegang (Universiti Islam Antarabangsa 2005). Bagaimanapun, konflik timbul apabila terdapat pertentangan nilai di antara individu, masyarakat dan nilai kebenaran yang mutlak. Sehubungan itu, kertas kerja ini mengupas ‘integriti mutmainah’ sebagai resolusi bagi menangani konflik nilai dan kerapuhan integriti dalam kerangka memperteguh identiti budaya bangsa Malaysia dan Indonesia berlandaskan Al-Quran dan sunnah.


LATAR BELAKANG KEADAAN JIWA MANUSIA DARIPADA PERSPEKTIF

AL QURANManusia secara fitrahnya adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan mulia sebagaimana firman Allah di dalam Surah At-Tin ayat 4 yang bermaksud:


Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.Justeru, manusia diberikan status yang tinggi sebagai khalifah di muka bumi ini dan seterusnya memikul tanggungjawab moral yang berat (M. Kamal Hasan 1995). Bagaimanapun, manusia juga adalah makhluk yang lemah, gelisah dan mementingkan diri (Al-Maarij: 19-29) serta cinta kepada dunia (Ali Imran: 14). Oleh itu, fitrah jiwa manusia cenderung kepada kebajikan dan kejahatan (As-Syam: 7-10).


Keadaan jiwa seseorang mempengaruhi tindakannya. Jiwa yang bersih dan tenang membolehkan seseorang menumpukan perhatian kepada tugas, mengatasi permasalahan hidup dengan efektif dan mengekalkan keharmonian hidup bermasyarakat (Hasnan Kasan 2000). Sebaliknya jiwa yang gelisah mudah berputus asa dan tergesa-gesa dalam membuat keputusan (Hasnan Kasan, 2000). Justeru, syariat Islam (segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di atas muka bumi ini merangkumi hukum fardu dan sunat, halal dan haram serta makruh dan harus) dikurniakan oleh Allah bagi menjamin kebersihan dan ketenangan jiwa manusia (Hasnan Kasan 2000).


Keadaan jiwa manusia dijelaskan di dalam Al-Quran dalam beberapa keadaan. Omar Hasan Kasule (2005), menyenaraikan lapan jenis keadaan jiwa manusia iaitu amarah (kecenderungan kepada kejahatan), lawamah (kesedaran terhadap peraturan moral), mulhamah (aspirasi kepada taqwa), qanu’ah (puas dengan apa yang ada), mutmainah (tenang), radhiyah (reda), mardhiyah (diredai) dan kamilah (sempurna). Muhammad Syukri Salleh (2005), pula menyenaraikan tujuh peringkat nafsu iaitu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, radhiyah, mardhiyah dan nafsu kamilah. Bagaimanapun, dalam kajian ini, keadaan jiwa manusia secara amnya terbahagi kepada tiga iaitu amarah (12:53), lawamah (75:2) dan mutmainah (89:27). Ini kerana, di dalam Al-Quran ketiga-tiga keadaan jiwa ini didahului dengan perkataan nafs yang bermaksud jiwa. Ini turut bertepatan dengan pendapat Imam Al-Ghazali (1998) yang membahagikan personaliti jiwa manusia kepada tiga kategori tersebut.


Jiwa Amarah


Nafsu Amarah dikategorikan sebagai nafsu yang jahat (Muhammad Shukri Salleh, 2005). Amarah disifatkan sebagai jiwa yang didominasi dengan sifat-sifat mazmumah (sifat yang keji) sebagaimana termaktub di dalam Surah Yusuf yang bermaksud:Sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa menyuruh manusia berbuat keji

(Surah Yusuf, 12:50).

Amarah adalah jiwa yang cenderung untuk mengingkari perintah Allah dan akhirnya membentuk akhlak yang buruk (Al-Ghazali, 1998). Jiwa yang dikuasai oleh hawa nafsu akan membawa manusia kepada kesesatan dan amalan yang buruk sehingga manusia melupakan hari akhirat dan akhirnya mendapat seksaan di neraka (Al-Mukminun, 23: 63-65). Nafsu amarah yang tidak dikawal boleh menggugat kesejahteraan manusia dan alam sejagat (Al-Mukminun, 23: 71).Jiwa Lawamah


Nafsu atau jiwa Lawamah juga dikategorikan oleh Muhammad Shukri Salleh (2005), sebagai nafsu yang jahat. Lawwamah merupakan jiwa yang berjuang di antara kebaikan dan kejahatan (Al-Ghazali 1998). Lawamah adalah jiwa yang menyesali setiap kesilapan yang dilakukan. Keadaan jiwa ini dijelaskan di dalam Al-Quran dalam Surah Al-Qiyamah ayat kedua yang bermaksud:

Aku bersumpah dengan nafs (jiwa) yang menyesali dirinya sendiri atas perbuatan buruk dan setiap pelanggarannya” (Al-Qiyamah, 75:2)

Jiwa Mutmainah

Jiwa mutmainah pula dikategorikan sebagai nafsu yang baik (Muhammad Shukri Salleh, 2005). Jiwa mutmainah merupakan jiwa yang tenang. Manusia berjiwa mutmainah sentiasa redha kepada Allah dan Allah juga redha kepadanya. Ini selaras dengan firman Allah yang bermaksud:

"jiwa yang tenang, kembalilah kepada tuhanmu dengan keadaan redha dan diredhai." (Surah Al-Tahrim, 66:12).

Personaliti jiwa mutmainah diperolehi pada titik keseimbangan antara kekuatan marah dan kekuatan syahwat. Mutmainah adalah jiwa yang tenang dan sempurna kerana memiliki sifat terpuji dan bebas daripada sifat yang keji. Personaliti jiwa mutmainah disebut di dalam Surah Al-Fajr yang bermaksud:

Wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan yang baik (Surah Al-Fajr, 89: 27).

Perkaitan Jiwa dan Iman

Nafsu atau keadaan jiwa manusia berkait langsung dengan tahap keimanannnya. Jiwa manusia berada di dalam keadaan amarah dan lawamah apabila iman berada pada tahap taqlid dan ilmu. Sebaliknya, jiwa manusia berada dalam keadaan mutmainah apabila iman berada pada tahap ayan, haq dan hakikat (Muhammad Shukri Salleh, 2005).


LATAR BELAKANG INTEGRITI


Integriti merupakan satu konsep yang kompleks ( Widang dan Fridlund, 2003). Integriti berasal daripada perkataan latin: ‘integer’ yang bermaksud menyeluruh, sempurna dan kesatuan yang teguh (Widang dan Fridlund, 2003). Pellegrino (1990), merujuk integriti sebagai tahap/keadaan keseimbangan di antara ruang pribadi (privacy), autonomi and nilai individu. Roberts (1994), pula memberikan takrifan yang lebih mudah iaitu kesatuan di antara komitmen sepenuhnya kepada nilai yang dipegang dalam setiap ucapan dan tindakan seseorang. Takrifan Roberts (1994) selari dengan Musschenga (2001) yang menakrifkan integriti sebagi konsistensi dan koherensi dalaman keyakinan seseorang dengan penyataan dan tindakannya (Musschenga 2001).

Pendefinisian terhadap istilah integriti boleh diklasifikasikan kepada empat perspektif iaitu ketekalan nilai peribadi, komitmen terhadap nilai peribadi, komitmen terhadap nilai komuniti dan komitmen terhadap nilai-nilai murni (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2004).

Integriti secara keseluruhannya pula ditakrifkan sebagai pengetahuan, kesedaran, penghayatan dan pegangan teguh kepada nilai-nilai murni secara konsisten yang disertai komitmen sepenuhnya terhadap nilai-nilai tersebut dalam setiap perkataan dan tindakan untuk mencapai kecemerlangan diri dan organisasi (Jamiah Manap et. al., 2005).

Rajah 1 menunjukkan model integriti yang merangkumi empat komponen penting iaitu ilmu, motif atau niat yang betul, penghayatan nilai-nilai murni dan komitmen terhadap nilai tersebut (Jamiah et.al., 2005). Ilmu merupakan teras utama integriti. Ilmu dalam konteks ini adalah pegetahuan dan kefahaman tentang falsafah, nilai, kepentingan dan tujuan integriti dengan jelas dan mendalam. Ilmu ini kemudiannya akan memberikan kesedaran untuk menghayati nilai integriti bagi mencapai kecemerlangan diri dan organisasi. Motivasi yang kuat dan matlamat yang teguh ini kemudiannya akan mendorong individu untuk menghayati nilai-nilai integriti secara mendalam dan menjadikan ianya sebagai nilai yang sebati dengan dirinya. Apabila nilai tersebut telah sebati dengan jiwa individu, individu akan berusaha untuk memberikan komitmen sepenuhnya terhadap nilai yang dipegang dalam setiap tutur kata dan tindakannya. Oleh itu, individu dikatakan mempunyai integriti yang tinggi apabila tindakannya selaras dengan nilai-nilai murni yang dipegangnya.
Rajah 1

Model Integriti
INTEGRITI MUTMAINAH DARIPADA PERSPEKTIF


AL-QURAN & SUNNAHFitrah manusia tidak berubah mengikut zaman (Nik Mustapha Nik Hassan, 1999). Sehubungan itu, manusia perlu memahami diri dan membangunkan potensi diri berasaskan petunjuk ilmu wahyu kerana Islam adalah agama yang bersifat relevan, universal sepanjang masa dan setiap tempat (Nik Mustapha Nik Hassan, 1999). Tazkiah atau penyucian jiwa merupakan komitmen psikologi untuk menghijrahkan personaliti jiwa amarah kepada personaliti jiwa lawamah dan akhirnya kepada personaliti jiwa mutmainah (Che’ Zarrina Sha’ari, 2002).Pemantapan Akidah dan Pemurnian JiwaPunca utama krisis manusia masa kini adalah apabila minda manusia merasa bebas daripada kekuasaan dan pengawasan Allah (Zakaria Stapa, 1997 dan M. Kamal Hasan, 1995). Islam menyediakan individu muslim dengan kawalan metafizik yang bersifat abstrak seperti dosa, pahala, neraka dan syurga yang menjadi daya pencetus kepada tingkah laku manusia (Zakaria Stapa, 1997).Iman merupakan faktor utama yang dapat mencegah manusia daripada terlibat dengan gejala sosial dan jenayah (Qaasim Hersi Farah 2000). Ini kerana, Al-Quran dan sunnah mengandungi panduan asas berasaskan realiti daripada Allah yang tidak mempunyai had masa dan ruang (Khurshid Ahmad 2003). Bagaimanapun, kebebasan manusia berijtihad berlandaskan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan menjadikan Islam sentiasa relevan dengan kehidupan moden (Khurshid Ahmad 2003).Pembangunan personaliti muslim adalah berasaskan penyucian diri manusia melalui tajdid an-nafs iaitu usaha ke arah penyucian jiwa manusia dengan memperbaiki, mendorong dan mengukuhkan fitrah dalaman diri manusia ke tahap yang tinggi (Aziz ul Islam 2000). Pandangan ini berasaskan surah As-Syam ayat 9 dan 10 yang bermaksud: “Dan berjayalah orang yang mensucikan dirinya dan rugilah orang yang mengotorinya”. Oleh itu, motivasi utama pembangunan personaliti manusia adalah keredaan Allah melalui penyucian jiwa, solat dan pengorbanan untuk mencapai keunggulan fitrah sebenar manusia. Ini kerana, jiwa yang tidak mendapat keredaan Allah tidak dapat menerima dirinya sendiri (Aziz ul Islam 2000).Pemurnian Jiwa
Nilai sesuatu pekerjaan bergantung kepada niat iaitu pendorong atau motif utama perlakuan tersebut (Muhamad Al-Ghazali, 2001). Orang yang ikhlas akan memperolehi keredaan Allah dan kepuasan sejati (Al-Lail: 18-21). Niat yang betul dan hati yang ikhlas adalah prasyarat agar amalan diterima oleh Allah . Niat buruk akan menghakis ketaatan kepada Allah secara berperingkat dan akhirnya membawa individu kepada perlakuan maksiat (Muhamad Al-Ghazali, 2001: 127).


Pemantapan IbadahKematangan akhlak berlaku secara bertahap (Muhammad Al-Ghazali, 2001). Amal soleh adalah proses penyucian jiwa sebagai persiapan untuk mencapai kesempurnaan kendiri (Muhammad Al-Ghazali, 2001). Ibadah memantapkan iman dan seterusnya memelihara fitrah manusia dengan menundukkan hawa nafsu agar terdorong kepada akhlak yang mulia. Kesempurnaan ibadah tercapai apabila berjaya mencetuskan akhlak yang mulia (Muhammad Al-Ghazali, 2001). Tujuan ibadah adalah untuk membentuk ketaqwaan diri kepada Allah (Surah Tho Ha: 132). Oleh itu, ibadah yang tidak membuahkan akhlak tidak mempunyai nilai taqwa (Muhammad Al-Ghazali, 2001).
Hakikat sebenar daripada ibadah solat, zakat, puasa dan haji adalah untuk mensucikan budi pekerti manusia (Muhamad Al-Ghazali, 2001). Justeru, perlaksanaan rukun Islam adalah medan latihan utama pembentukan akhlak mulia (Muhammad Al-Ghazali, 1998). Rukun Islam adalah strategi pencegahan jenayah berasaskan program latihan yang tersusun dan berterusan (Qaasim Hersi Farah, 2000). Kewajipan agama yang termaktub di dalam Islam adalah program latih tubi untuk melatih manusia kepada tingkah laku terpuji secara istiqamah dan teguh terhadap sebarang perubahan bagi membentuk akhlak (Muhammad Al-Ghazali, 1998).
Solat memelihara ketenangan dan kesejahteraan hati (Al-Maarij: 19-23). Zakat meningkatkan hubungan kemanusiaan, menyucikan jiwa (At-Taubah: 103), dan membersihkan harta (Sahih Bukhari: 1324). Puasa mendidik manusia mengawal hawa nafsu (Al-Baqarah: 183) manakala haji meningkatkan disiplin diri dan mengukuhkan persaudaraan Islam (Al-Baqarah: 197).Pemantapan Ilmu
Ajaran wahyu yang disampaikan di dalam Al-Quran telah sempurna dan dijelaskan secara terperinci melalui sunnah iaitu lisan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah serta diperkemaskan melalui Qias dan Ijmak’ yang berpaksikan al-Quran dan Sunnah (Mohd. Zariat Abdul Rani, 2002). Ajaran Islam terbukti dinamik dan relevan sepanjang zaman dengan keharusan berijtihad (Mohd. Zariat Abdul Rani, 2002). Bagaimanapun, kebanyakan masalah yang menimpa umat Islam adalah berpunca daripada kekeliruan terhadap ajaran Islam akibat kerapuhan pegangan tauhid dan penguasaan ilmu-ilmu fardu ain (Mohd. Zariat Abdul Rani, 2002).


Menurut Zakaria Stapa (2002), pendidikan berterusan adalah mekanisme paling teguh di dalam pembentukan akhlak kerana setiap manusia memiliki potensi untuk cenderung ke arah fujur atau taqwa untuk diperkembangkan. Institusi pendidikan melalui konsep tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) perlu bergabung dengan institusi lain untuk menggilap aspek positif iaitu taqwa dan menyingkirkan aspek negatif iaitu fujur. Proses tazkiah terangkum di bawah taklif Ilahi yang terbahagi kepada dua dimensi iaitu taklif berbentuk suruhan dan amal salih serta taklif dalam bentuk larangan dan tegahan bagi tujuh pancaindera manusia (Zakaria Stapa, 2002).Pemantapan NilaiAgama dan sistem kepercayaan yang dipegang akan menentukan ketekalan individu di dalam menerapkan nilai positif di dalam kehidupannya serta mencegah mereka daripada melakukan penyelewengan (Syed Othman Alhabshi 1995). Kestabilan tingkah laku manusia adalah berasaskan kestabilan emosi dan perasaan (Syed Othman Alhabshi 1995). Dalam hal ini, nilai yang dipegang akan berperanan mengawal emosi dan perasaan yang menentukan tingkah laku tersebut (Syed Othman Alhabshi 1995). Sikap yang baik terbentuk apabila individu dapat menguruskan emosi menggunakan nilai positif (Syed Othman Alhabshi 1995).

Masyarakat yang kehilangan nilai akan menjadi lemah dan gagal mempertahankan prestasi yang telah dicapai dalam setiap aspek sebagaimana yang berlaku di Jepun. Penglibatan mahasiswa dalam aktiviti pemujaan, perlantikan seorang pelakon komedi sebagai gabenor Tokyo dan Osaka serta komitmen kerjaya yang tidak konnsisten menunjukkan suasana krtikal belia dan rakyat Jepun akibat kehilangan nilai (Nik Mustapha Nik Hassan 1999). Islam memfokuskan kepada perubahan dalaman individu secara konsisten dan perubahan tersebut kemudiannya dimanifestasikan dalam tindakan seseorang dan seterusnya mempertingkatkan dan memelihara kemajuan yang telah dicapai (Nik Mustapha Nik Hassan, 1999). Bagaimanapun, permusuhan tradisi selepas zaman penjajahan di antara Islam dan Kristian beralih kepada “peperangan intelektual” agar umat Islam menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar (Mohd. Zariat Abdul Rani, 2002). Proses ‘deislamization’ dilakukan oleh Barat dengan menerapkan aliran falsafah dan pemikiran yang bertentangan dengan akidah dan nilai Islam yang diperkukuhkan dengan dasar dan polisi pentadbiran sehingga umat Islam menjadi keliru terhadap ajaran Islam sebenar (Mohd. Zariat Abdul Rani 2002).Pemantapan Budaya Mulia


Persekitaran memberikan kesan yang besar kepada perkembangan individu khususnya daripada aspek psikologi (Che Zarrina Sa’ari 2001). Adab kebiasaan lingkungan merupakan ancaman terbesar fitrah manusia (Muhammad Al-Ghazali 2001). Sejumlah 12, 314 daripada 36, 996 penagih terlibat dengan dadah kerana terpengaruh dengan rakan mereka (Agensi Dadah Kebangsaan, 2003). Ini selaras dengan kepentingan proses sosialisasi dalam membentuk akhlak oleh Syed Othman Alhabshi (1995). Proses sosialisasi melibatkan pergaulan seseorang dengan orang yang memiliki akhlak yang mulia di dalam jangka masa yang panjang melalui hubungan antara guru-murid, mentor-mente, pemimpin-pengikut atau di dalam kumpulan yang tertentu dalam jangka masa yang lama sehingga menjadi tret yang kekal kepada individu tersebut. Justeru, iklim yang membina perlu diwujudkan untuk membudayakan nilai-nilai Islam secara menyeluruh (Zakaria Stapa 2002c).
Pelaksanaan Undang-undang IslamHukum Islam mengandungi prinsip dan konsep yang bertujuan untuk mengelakkan kemudaratan atau mendapatkan manfaat yang diharuskan daripada manusia bagi kesejahteraan manusia (Leha @ Zaleha Muhamat, 2001). Hukuman yang dikenakan ke atas pesalah melindungi masyarakat dan memperbaiki masyarakat daripada anggota yang zalim dan merosakkan (Muhammad Al-Ghazali 2001). Perundangan Islam merupakan sistem kawalan sosial yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan organisasi dan masyarakat (Nik Mustapha Nik Hassan 1999) daripada maksiat dan pencemaran akal (Asjad Mohamed, 2002).

PERBINCANGANIntegriti secara umumnya merujuk kepada kesatuan di antara nilai dan tingkah laku. Pellegrino (1990), Roberts (1994) dan Musschenga (2001) melihat integriti sebagai keselarasan nilai dalaman dengan tindakan seseorang. Masalah timbul apabila terdapat perbezaan nilai yang dipegang oleh individu dan masyarakat di sekitarnya. Perbezaan nilai ini kemudiannya menimbulkan konflik yang akan menggugat kesejahteraan individu dan masyarakat. Situasi ini menjadi bertambah parah apabila pertembungan di antara nilai-nilai timur dan barat dalam era globalisasi dan glokalisasi berlaku tanpa kekuatan personaliti dan jati diri.Definisi integriti yang diberikan oleh Pellegrino (1990), Roberts (1994) dan Musschenga (2001), memberikan konotasi bahawa integriti juga memberikan intepretasi yang negatif apabila tingkahlaku seseorang selaras dengan nilai negatif yang dipegangnya. Disinilah tercetusnya ”integriti amarah” yang merujuk kepada keselarasan nilai buruk yang dipegang oleh individu atau masyarakat dengan ucapan dan tindakannya. Jiwa manusia pada tahap ini berada dalam keadaan sesat dan gelisah akibat kejahilan dan kesombongan diri. Kecerdasan emosi, kecerdasan mental, ketaqwaan dan tahap keimanannya berada pada tahap rendah kerana kegagalan memilih jalan yang benar dan kegagalan mengawal hawa nafsu yang cenderung kepada perbuatan keji. Bagaimanapun, konsep kendiri berada pada tahap yang tinggi kerana wujudnya sifat sombong dan bangga diri sebagaimana kesombongan yang ditunjukkan oleh iblis apabila diperintahkan sujud kepada Nabi Adam A.S. Jadual 1 menunjukkan matrik hubungan di antara jiwa amarah, munafik, lawamah dan mutmainah.
Jadual 1: Matrik Jiwa Amarah, Munafik, Lawamah dan Mutmainah

Sindrom munafik pula berlaku apabila individu berpegang kepada nilai yang buruk tetapi berpura-pura mengucapkan perkataan yang baik dan bertindak dengan tingkah laku yang baik supaya diterima oleh masyarakat. Ini mengakibatkan jiwa manusia menjadi gelisah kerana takut keburukan dirinya diketahui oleh orang lain. Penderita sindrom munafik lebih takutkan manusia daripada Allah sebagaimana situasi golongan munafik yang didokumentasikan di dalam Al-Quran. Kecerdasan emosi luaran penderita ‘sindrom munafik’ berada pada tahap tinggi kerana keupayaannya menyesuaikan diri dengan orang lain dan bertindak dengan tindakan yang sepatutnya. Kecerdasan emosi merujuk kepada kebolehan seseorang memahami emosinya dan emosi orang lain dan bertindak sesuai dengan emosi tersebut (Thibodeaux & Bond, 2005). Bagaimanapun, kecerdasan emosi dalamannya berada dalam keadaan tertekan dan akan menzahirkan realiti dirinya yang sebenar pada bila-bila masa. Justeru, ketaqwaan dan konsep kendirinya berada pada tahap rendah.Fenomena ”sindrom lawamah” pula muncul apabila individu mempunyai nilai yang baik tetapi tidak bertindak selaras dengan nilai tersebut. Ini mengakibatkan individu berada di dalam keadaan gelisah, tertekan dan rasa bersalah. Justeru, konsep kendiri juga berada pada tahap rendah. Jika situasi ini berterusan, tekanan jiwa dan perasaan akan berlaku. Sebaliknya, apabila individu berjaya mengawal dirinya supaya melaksanakan tindakan yang selaras dengan nilai baik tersebut secara konsisten, individu berjaya mengatasi sindrom lawamah dan seterusnya mencapai ”integriti mutmainah” yang juga merupakan kesempurnaan kendiri.
’Integriti mutmainah’ dalam konteks kajian merujuk kepada individu atau kumpulan yang mengetahui, meyakini, menyintai dan menghayati nilai-nilai mulia dan menghindari nilai-nilai buruk yang terkandung di dalam Al-Quran dan sunnah secara mendalam dan bertindak selaras dengan nilai-nilai mulia tersebut secara konsisten dalam setiap aktiviti hidupnya untuk mendapat keredaan Allah.

Fitrah jiwa manusia adalah bertepatan dengan syariat Allah (Hasnan Kasan, 2000). Justeru, cara hidup dan gaya fikir yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah akan mengakibatkan konflik kejiwaan sebagaimana firman Allah dalam ayat 30 surah Ar-Ruum. Oleh yang demikian, setiap individu perlu memastikan segala tindakannya berlandaskan syariat, menjauhi makanan yang haram dan syubhat, menunaikan segala kewajipannya dan menjauhi segala larangan kerana perbuatan dosa dan penyelewengan akhlak akan mengotorkan dan menggelisahkan jiwa, manakala ibadah wajib dan sunat pula dapat membersihkan jiwa (Hasnan Kassan, 2000).

Nilai-nilai mulia dan nilai-nilai buruk dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran dan sunnah sebagai panduan untuk mencapai kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Sehubungan itu, nilai ’integriti mutmainah’ adalah berasaskan pemurnian diri daripada nilai-nilai yang buruk dan pencerapan nilai-nilai mulia secara total sehingga menjadi sebati dengan diri sebagaimana kesempurnaan integriti Rasulullullah S.A.W yang dinobatkan oleh Saidatina Aisyah R.A sebagai memiliki akhlak Al-Quran.

Nilai-nilai buruk boleh dikategorikan kepada tiga iaitu


i. kepincangan akidah seperti syirik, menyalahkan takdir, riak, takbur dan menilik nasib;

ii. melakukan perkara yang diharamkan oleh syarak seperti meninggalkan solat, berzina, mencuri dan mengumpat;

iii.gagal mengurus diri dan sistem hidupnya dengan berkesan. Sistem dalam konteks ini adalah tatacara kehidupan yang tersusun untuk membolehkan sesuatu perkara itu berfungsi dengan baik. antara kegagalan tersebut adalah boros, jahil, pengotor, malas dan berfikiran negatif.


Nilai-nilai mulia pula diklasifikasikan kepada empat kategori yang juga merupakan sifat wajib bagi rasul iaitu

i) sidiq (benar)

ii) amanah

iii) tabligh (menyampaikan)

iv) fatonah (bijaksana).


Jadual 2 menunjukkan sebahagian daripada nilai-nilai mulia tersebut yang menjadi tunjang kepada keunggulan jati diri dan identiti budaya masyarakat.


____________________________________________________________________


SIDIQ (kebenaran akidah, perkataan & tindakan) • Beriman kepada Allah


 • Beriman lkepada Rasul dan kitab Allah


 • Beriman kepada perkara ghaib


 • Berkata benar


 • Malu


 • Bersyukur


 • Taat


 • Ikhlas


 • Tawaduk


 • Redha

AMANAH (Menunaikan Kewajipan dan Tanggungjawab)
 • Menunaikan rukun Islam


 • Bertanggungjawab


 • Adil


 • Memelihara maruah


 • Menepati waktu


 • Menjaga kebersihan


 • Menepati janji


 • Menyimpan rahsia


 • Itqan (menjaga kualiti)


 • Rajin


 • Menutup aurat


 • Khusyuk (memberi tumpuan / fokus)


 • Menjaga pemakanan


 • Menjaga lidah (pertuturan dan penulisan)

TABLIGH (menyampaikan amanah dan mengamalkan kaedah komunikasi berkesan)
 • Menyampaikan mesej


 • Tepat


 • Cekap


 • Teliti


 • Tegas


 • Berani


 • Sistematik


 • Jujur


 • Mesra


 • Menghormati orang lain


 • Ulfah (berkasih-sayang)


 • Ikram


 • Zuhud

FATONAH (Kebijaksanaan Mentadbir Diri dan Sistem dalam Kehidupan) • Berilmu

 • Bertafakur

 • Ceria

 • Tenang

 • Pemurah

 • Sabar

 • Pemaaf

 • Syura

 • Bersangka baik (berfikiran positif dan optimis)

 • Memelihara silaturrahim (memelihara hubungan interpersonal)

 • Berdikari

 • Ithar (mementingkan orang lain)

 • Berkepimpinan

 • Pendamai

 • Berhemat

____________________________________________________________________


Rajah 2 menunjukkan proses penghijrahan jiwa amarah kepada jiwa mutmainah secara bersepadu melalui penyucian jiwa (tazkiatun nafs). Fitrah jiwa manusia cenderung kepada kejahatan dan kebajikan. Justeru, jiwa amarah perlu disucikan secara berperingkat supaya jiwa tersebut dapat berhijrah daripada integriti amarah kepada jiwa lawamah. Jiwa lawamah itu pula kemudiannya dihijrahkan kepada integriti mutmainah melalui proses penyucian jiwa yang berterusan.


--Rajah 2--

Proses Penghijrahan JiwaJadual 2: Nilai Mulia Integriti Mutmainah
Sidiq (Kebenaran akidah, perkataan & tindakan)


Model penyucian jiwa yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya merupakan proses penyucian jiwa yang terbukti berkesan dalam melahirkan insan berperibadi mulia dan terpuji. Justeru, metodologi pemantapan ’integriti mutmainah’ adalah berasaskan model tersebut yang bertunjangkan Al-Quran dan sunnah. Rajah 3 menunjukkan metod yang perlu diterapkan untuk melahirkan individu dan masyarakat dengan ”integriti mutmainah”. Pemantapan ilmu merangkumi proses mengukuhkan kefahaman yang tepat dan mendalam terhadap ajaran Islam khususnya dalam memahami mesej yang disampaikan di dalam kitab suci Al-Quran dan juga hadis-hadis nabi di samping mempelajari dan menguasai bidang-bidang ilmu lain yang bermanfaat. Pemantapan akidah merangkumi proses mengukuhkan keimanan yang jitu, murni dan mendalam kepada Allah, kitab-kitab Allah, para malaikat, para nabi, hari akhirat serta qada’ dan qadar Allah.

Pemantapan amal soleh merangkumi perlaksanaan dan penghayatan rukun Islam (syahadah, solat lima waktu, puasa, zakat dan ibadah haji) dengan sempurna dan konsisten. Berkenaan solat tiang agama pula, individu yang mengabaikan solat lima waktu ibarat manusia yang dianggap tidak mempunyai tulang. Oleh itu, individu tersebut tidak mempunyai daya kekuatan untuk memerangi hawa nafsu dan godaan syaitan. Sehubungan itu, penyempurnaan solat lima waktu sewajarnya menjadi agenda utama pemantapan amal soleh kerana solat yang sempurna mencegah individu daripada perbuatan keji dan mungkar serta membolehkannya memperolehi ketenangan jiwa. Selain itu, pemantapan amal soleh juga merangkumi penghayatan akhlak mulia dan terpuji yang termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad S.A.W dan para sahabat.
Rajah 3


Pelan Pembentukan Integriti Mutmainah
Penjernihan nilai dan budaya negatif merujuk kepada usaha yang dilakukan untuk menghapuskan segala nilai-nilai dan budaya negatif di dalam diri individu dan juga persekitarannya. Identiti golongan remaja khususnya bertambah bercelaru akibat wujudnya dualisme nilai. Nilai yang diajar di sekolah berlawanan dengan nilai budaya popular di media massa dan media hiburan masakini yang lebih mementingkan keuntungan jangka pendek tanpa mengambikira kerugian kos sosial dalam jangka masa panjang. Justeru, langkah penjernihan perlu diambil untuk menghasilkan persekitaran yang bebas daripada unsur-unsur negatif dan menutup laluan fujur bagi memelihara tujuh pancaindera manusia.

Pemantapan budaya mulia merangkumi pembudayaan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam setiap institusi dan organisasi masyarakat secara bersepadu. Justeru, pemantapan budaya mulia melibatkan setiap unit dalam masyarakat untuk bergerak secara sinergi untuk saling mengukuhkan kefahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai integriti khususnya di kalangan media massa dan pentadbir. Perlaksanaan undang-undang Islam pula merangkumi penerapan, pengukuhan dan perlaksanaan hukum yang telah termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah untuk mencegah perlanggaran dan memelihara integriti masyarakat.

Al-Quran dan sunnah menggariskan panduan khusus kepada manusia untuk mencapai kesempurnaan kendiri dan ketenangan jiwa berasaskan realiti daripada Allah yang tidak mempunyai batasan ruang dan zaman. Dalam masa yang sama, Islam mengiktiraf kemuliaan akal manusia dengan kebebasan berijtihad. Kesempurnaan kendiri atau ’integriti mutmainah’ hanya akan diperolehi apabila jiwa manusia mencintai tuhan-Nya dan menjadi sebati dengan ajaran Al-Quran dan sunnah. Keindahan dan kemuliaan jiwa ini kemudiannya diterjemahkan di dalam kehidupan seharian dan hasilnya akan melahirkan anggota masyarakat yang mempunyai identiti dan jati diri yang unggul.

[1] Kertas kerja dibentangkan di Simposium Kebudayaan Indonesian Malaysia ke IX, 2005, anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Padjajaran di Bandung, Indonesia pada 10-12 Mei 2005.
[2] xxx
[3] Profesor di Fakulti Pengajian Pendidikan dan Pengarah di Institut Pengembangan Pertanian, Universiti Putra Malaysia
[4] Profesor Madya dan Timbalan Dekan Pengajian Siswazah, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia
[5] Pensyarah Kanan di Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia* untuk mendapatkan artikel penuh, sila rujuk:


Jamiah Manap, Azimi Hamzah, Sidek Mohd. Noah & Hasnan Kasan. 2007. Metodologi pembentukan 'Integriti Mutmainah': Ke arah meningkatkan identiti budaya masyarakat Malaysia dan Indonesia. Dlm. Armida S. Alisjahbana, Ramdan Panigoro & Parikesit (pnyt.). Indonesia dan Malaysia dalam era globalisasi dan desentralisasi: Mewujudkan kemakmuran bersama, hlm. 578-592. Bandung: Sekretariat Kantor Pembantu Rektor Bidang Kerjasama UNPAD. (Bab dalam buku)No comments: